เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจการสภาทต.ท่าขนอน
folder รายงานการประชุม
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ sitemap
วันนี้ 166
เดือนนี้7,467
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)65,478
ทั้งหมด 280,000

camera_alt ภาพกิจกรรม
นางจินตนา เอี่ยมน้อย รองนายกเทศมนตรีฯ นายเฉลิมเกียรติ เวชกุล รองนายกเทศมนตรีฯ นางบุญทิพย์ ฐานวิเศษ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล นำคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลตำบลท่าขนอนทั้ง 5...
นางจินตนา เอี่ยมน้อย รองนายกเทศมนตรีฯ นายเฉลิมเกียรติ เวชกุล รองนายกเทศมนตรีฯ นางบุญทิพย์ ฐานวิเศษ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล...
นายเฉลิมเกียรติ เวชกุล รองนายกเทศมนตรีฯ และ นางบุญทิพย์ ฐานวิเศษ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลท่าขนอนเพื่ออนุมัติแผนโครงการฯ แผนการเงินไตรมาศ 1,2...
นายเฉลิมเกียรติ เวชกุล รองนายกเทศมนตรีฯ และ นางบุญทิพย์ ฐานวิเศษ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประจำปี ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ
นายเฉลิมเกียรติ เวชกุล รองนายกเทศมนตรีฯ และ นางบุญทิพย์ ฐานวิเศษ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลทุกหน่วยทุกกอง เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าขนอน โดย นางจินตนา เอี่ยมน้อย และ นายเฉลิมเกียรติ เวชกุล รองนายกเทศมนตรี ฯ พร้อมด้วย...
วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 นายกชนินทร์ เพชรศรี นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน นายเฉลิมเกียรติ เวชกุล รองนายกเทศมนตรีฯ และ นางบุญทิพย์ ฐานวิเศษ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล พร้อมด้วยพันตำรวจเอก ณรงค์ รักประทุม...
นายเฉลิมเกียรติ เวชกุล รองนายกเทศมนตรีฯ นางบุญทิพย์ ฐานวิเศษ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลทุกหน่วยทุกกอง เข้าร่วมการประชุมเรื่องจัดงานกิจกรรม วันเด็ก ประจำปี 2567 ในวันเสาร์ที่ 13...
 
image ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) "รู้ทัน ป้องกันภัยร้าย PM 2.5" [21 กุมภาพันธ์ 2567]
แนวทางขับเคลื่อนธนาคารขยะ(Recyclable Waste Economy) [26 มกราคม 2567]
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบประเมิน-ITA-บุคคลภายนอก (EIT) ขอความร่วมมือผู้มาติดต่อขอรับบริการจากเทศบาลตำบลท่าขนอน ตอบแบบประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก... [25 มกราคม 2567]
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลตำบลท่าขนอน [15 มกราคม 2567]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
image ข่าวสารชวนรู้
คาดหมายฤดูร้อน ปี 2567 เริ่มต้น ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 และจะสิ้นสุด กลางเดือนพฤษภาคม [23 กุมภาพันธ์ 2567]
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2567 [22 กุมภาพันธ์ 2567]
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ฉบับที่ 1 (23/2567) มีผลกระทบในช่วงวันที่ 9 - 13 กุมภาพันธ์ 2567 [9 กุมภาพันธ์ 2567]
พยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2567 [23 มกราคม 2567]
 
บุคลากรภายใน
image ผู้บริหารองค์กร
นายชนินทร์ เพชรศรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
นายชนินทร์ เพชรศรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
นางบุญทิพย์ ฐานวิเศษ
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล
นางบุญทิพย์ ฐานวิเศษ
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแ่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สามชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล
folder หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
บริการข้อมูล

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ