เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าขนอน หมู่ที่ 1 ถ.ขุนคีรี ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180 โทร. 0-7726-5250 โทรสาร. 0-7739-1259

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจการสภาทต.ท่าขนอน
folder รายงานการประชุม

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 70
info_outline ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลทั่วไป ภูมิประเทศ เทศบาลตำบลท่าขนอนตั้งอยู่ในอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ห่างจากจังหวัด 65 กิโลเมตร สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ริมแม่น้ำพุมดวง ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่นาและที่สวน เหมาะที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาณาเขต ทิศเหนือ จดทางรถไฟสายสุราษฎร์ธานี-คีรีรัฐนิคม ทิศใต้ จดแม่น้ำพุมดวง ทิศตะวันออก จดคลองกำปัง ทิศตะวันตก จดคลองหยวย ลักษณะภูมิอากาศ มี 2 ฤดู คือ ร้อน และ ฝน อุณหภูมิเฉลี่ย 28-40 องศาเซลเซียส ลักษณะของดิน มีพื้นที่ดินที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูก เป็นดินร่วนปนทราย ลักษณะของไม้และป่าไม้ เขตเทศบาลมีพื้นที่ป่าไม้ชุมชน ไม้ที่พบเป็นไม้ผล และเป็นไม้เนื้ออ่อน จำนวนประชากร จำนวนประชากรเทศบาลตำบลท่าขนอน มีประชากรจำนวน 1,963 คน แยกเป็นเพศชาย 997 คน เพศหญิง 966 คน มีครัวเรือนทั้งสิ้น 565 ครัวเรือน คิดเป็นประชากร โดยเฉลี่ย 586 คน/ตารางกิโลเมตร
ข้อมูลประชากร

ด้านการปกครอง
ด้านการปกครอง เทศบาลตำบลท่าขนอน แบ่งการปกครองออกเป็น 5 ชุมชน คือ 1. ชุมชนบ้านท่า 2. ชุมชนตลาดเก่า 3. ชุมชนหน้าอำเภอ 4. ชุมชนตลาดใหม่ 5. ชุมชนรถไฟ เขตการเลือกตั้ง แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 2 เขต คือ เขต 1 คือ ชุมชนตลาดใหม่ ชุมชนหน้าอำเภอ ชุมชนรถไฟชุมชนตลาดเก่า (บางส่วน) เขต 2 คือ ชุมชนบ้านท่า ชุมชนตลาดเก่า (บางส่วน) ด้านการเมือง บุคลากรฝ่ายการเมือง จำนวน 5 คน 1. นายชนินทร์ เพชรศรี ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน 2. นางจิตนา เอี่ยมน้อย ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน 3. นายทนงศักดิ์ นันทคีรี ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน 4. นายสวัสดิ์ สมาน ตำแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน 5. นายอดิศักดิ์ หมกแดง ตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน บุคลากรฝ่ายสภาเทศบาล จำนวน 12 คน ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล 1. นายสัญญา สังข์คร ตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน 2. นางปรียา เสวกมาศ ตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน 3. ส.อ.ครินทร์ แย้มมณี ตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน 4. นายเกียรติศักดิ์ คำแผ้ว ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน 5. นายชัชรินทร์ วิโรจน์ ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน 6 .นายธีรศักดิ์ คชโสภน ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน 7. นายวรรณศิลป์ วงค์พิพันธ์ ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน 8 .นายสมศักดิ์ ปิ่นทอง ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน 9. นายสันติศักดิ์ สุขเกิด ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน 10. นายสุภาพ มานะชำนิ ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน 11. นายอนุชิต เกลี้ยงช่วย ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน 12. นายเทิดศักดิ์ คุ้มกัน ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน
บุคลากรเทศบาล

ข้อมูลเฉพาะด้าน
ข้อมูลเฉพาะด้าน ด้านการศึกษา เทศบาลมีสถานศึกษา 4 แห่ง คือ - โรงเรียนบ้านท่าขนอน สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าขนอน สังกัดเทศบาลตำบลท่าขนอน - ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยคีรีรัฐนิคม - โรงเรียนอนุบาลตรีพัฒน์ ซึ่งเป็นโรงเรียนของเอกชน
ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกตาม ประเภทของสถานศึกษา

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายชนินทร์ เพชรศรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
นายชนินทร์ เพชรศรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
นางสาวจันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง
ปลัดเทศบาลตำบลท่าขนอน
นางสาวจันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง
ปลัดเทศบาลตำบลท่าขนอน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแ่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สามชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล
folder หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่