เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าขนอน หมู่ที่ 1 ถ.ขุนคีรี ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180 โทร. 0-7726-5250 โทรสาร. 0-7739-1259

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจการสภาทต.ท่าขนอน
folder รายงานการประชุม

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 71
group กองการศึกษา
(นางบุญทิพย์ ฐานวิเศษ)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นางบุญทิพย์ ฐานวิเศษ)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นางสาววารุณี นวลแก้ว)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาววารุณี นวลแก้ว)
เจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
นักพัฒนาชุมชน
ว่าง
นักพัฒนาชุมชน
(นางนิภาวรรณ สมเพชร)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางนิภาวรรณ สมเพชร)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(น.ส.ฐิรฉัตร ทีปะปาล)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(น.ส.ฐิรฉัตร ทีปะปาล)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาววิยะดา ยุงรัมย์)
นักวิชาการศึกษา
(นางสาววิยะดา ยุงรัมย์)
นักวิชาการศึกษา
(นางอภิญญา พืชผล)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางอภิญญา พืชผล)
ผู้ดูแลเด็ก
(น.ส.ปานใจ ศรเกษตริน)
พนักงานจ้าง
(น.ส.ปานใจ ศรเกษตริน)
พนักงานจ้าง
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายชนินทร์ เพชรศรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
นายชนินทร์ เพชรศรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
นางสาวจันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง
ปลัดเทศบาลตำบลท่าขนอน
นางสาวจันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง
ปลัดเทศบาลตำบลท่าขนอน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแ่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สามชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล
folder หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่