เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าขนอน หมู่ที่ 1 ถ.ขุนคีรี ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180 โทร. 0-7726-5250 โทรสาร. 0-7739-1259

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจการสภาทต.ท่าขนอน
folder รายงานการประชุม

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 140
group สำนักปลัด
(นายวิชัย นนท์เข็มพรม)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
(นายวิชัย นนท์เข็มพรม)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
(นายวิชัย นนท์เข็มพรม)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
(นายวิชัย นนท์เข็มพรม)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล
( นางกิตติยา จิตอารี )
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
( นางกิตติยา จิตอารี )
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นายพิพัศพล ศรีเพชรพูล)
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายพิพัศพล ศรีเพชรพูล)
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
( นายเอกชัย แซ่ภู่ )
เจ้าพนักงานธุรการ
( นายเอกชัย แซ่ภู่ )
เจ้าพนักงานธุรการ
(นายธีระพงษ์ วิเชียร)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(นายธีระพงษ์ วิเชียร)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(นายวรพจน์ เพชรศรี)
พนักงานขับรถยนต์
(นายวรพจน์ เพชรศรี)
พนักงานขับรถยนต์
(นายสมพงษ์ จันทร์ช่วง)
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
(นายสมพงษ์ จันทร์ช่วง)
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
(นางสุธาสินี อ่อนสด)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสุธาสินี อ่อนสด)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวจารุวรรณ บรรณสิทธิ์)
พนักงานจ้าง
(นางสาวจารุวรรณ บรรณสิทธิ์)
พนักงานจ้าง
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายชนินทร์ เพชรศรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
นายชนินทร์ เพชรศรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
นางสาวจันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง
ปลัดเทศบาลตำบลท่าขนอน
นางสาวจันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง
ปลัดเทศบาลตำบลท่าขนอน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแ่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สามชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล
folder หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่