เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าขนอน หมู่ที่ 1 ถ.ขุนคีรี ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180 โทร. 0-7726-5250 โทรสาร. 0-7739-1259

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจการสภาทต.ท่าขนอน
folder รายงานการประชุม

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 160
group ฝ่ายสภา
นายธวัชชัย สุขเกิด
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน
นายธวัชชัย สุขเกิด
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน
นายเทิดศักดิ์ คุ้มกัน
รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน
นายเทิดศักดิ์ คุ้มกัน
รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน
นางโสภี วิสาละ
สมาชิกสภาฯ
นางโสภี วิสาละ
สมาชิกสภาฯ
นายธีรศักดิ์ คชโสภณ
สมาชิกสภาฯ
นายธีรศักดิ์ คชโสภณ
สมาชิกสภาฯ
นางสาวกรวิกา จิปริก
สมาชิกสภาฯ
นางสาวกรวิกา จิปริก
สมาชิกสภาฯ
นายสมศักดิ์ ปิ่นทอง
สมาชิกสภาฯ
นายสมศักดิ์ ปิ่นทอง
สมาชิกสภาฯ
พ.ต.ประกอบ มณีแดง
สมาชิกสภาฯ
พ.ต.ประกอบ มณีแดง
สมาชิกสภาฯ
นายกิติรัตน์ เอกรัตน์
สมาชิกสภาฯ
นายกิติรัตน์ เอกรัตน์
สมาชิกสภาฯ
นายสนธยา สงพัฒน์แก้ว
สมาชิกสภาฯ
นายสนธยา สงพัฒน์แก้ว
สมาชิกสภาฯ
นางทิพาพร ทิพามณีกุล
สมาชิกสภาฯ
นางทิพาพร ทิพามณีกุล
สมาชิกสภาฯ
นายอนุชิต เกลี้ยงช่วย
สมาชิกสภาฯ
นายอนุชิต เกลี้ยงช่วย
สมาชิกสภาฯ
นายวุฒิเดช พิทักษ์ไทย
สมาชิกสภาฯ
นายวุฒิเดช พิทักษ์ไทย
สมาชิกสภาฯ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายชนินทร์ เพชรศรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
นายชนินทร์ เพชรศรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
นางสาวจันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง
ปลัดเทศบาลตำบลท่าขนอน
นางสาวจันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง
ปลัดเทศบาลตำบลท่าขนอน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแ่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สามชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล
folder หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่