เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าขนอน หมู่ที่ 1 ถ.ขุนคีรี ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180 โทร. 0-7726-5250 โทรสาร. 0-7739-1259

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจการสภาทต.ท่าขนอน
folder รายงานการประชุม

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 86
camera_alt ภาพกิจกรรม
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [29 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
การประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) [27 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2564 [25 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ลงพื้นที่กั้นแนวเขต และมอบถุงยังชีพบ้านผู้ป่วยโรคโควิด - 19 [20 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
รับมอบพร้อมติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ(AED) [20 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ภารกิจ(เพิ่มเติม) การจัดตั้งศูนย์พักคอย/สถานที่แยกกักในชุมชน (Community isolation : CL) [7 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการเด็กและเยาวชนท่าขนอน ห่วงใย อาสาร่วมใจมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ ป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 [20 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
พิธีเปิดศูนย์พักคอย สถานที่แยกกักในชุมชน (Community Isolation) [8 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
ภารกิจจัดตั้งศูนย์พักคอย/สถานที่แยกกักในชุมชน (Community Isolation) [30 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
การร่วมรับมอบสิ่งของบริจาค แมส เจล และสเปรย์แอลกอฮอล์ ให้แก่ประชาชนเขตเทศบาลตำบลท่าขนอน [26 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 89 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายชนินทร์ เพชรศรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
นายชนินทร์ เพชรศรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
นางสาวจันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง
ปลัดเทศบาลตำบลท่าขนอน
นางสาวจันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง
ปลัดเทศบาลตำบลท่าขนอน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแ่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สามชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล
folder หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่