เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าขนอน หมู่ที่ 1 ถ.ขุนคีรี ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180 โทร. 0-7726-5250 โทรสาร. 0-7739-1259

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจการสภาทต.ท่าขนอน
folder รายงานการประชุม

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 105
ภารกิจ(เพิ่มเติม) การจัดตั้งศูนย์พักคอย/สถานที่แยกกักในชุมชน (Community isolation : CL)
รายละเอียด :

วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายเฉลิมเกียรติ เวชกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน เป็นตัวแทนมอบวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการจัดตั้งศูนย์พักคอย/สถานที่แยกกักในชุมชน (Community isolation : CL) ณ วัดสถิตย์คีรีรมย์ (วัดเขาราหู) หมู่ที่ 1 ตำบลย่านยาว เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อำเภอคีรีรัฐนิคม ซึ่งเทศบาลตำบลท่าขนอนสนับสนุน เตียง ที่นอนพร้อมอุปกรณ์ มุ้ง พัดลม ตู้ลิ้นชัก ตะกร้า และอุปกรณ์ของใช้จำเป็นสำหรับผู้ป่วย เป็นต้น

โดยมี นายชวลิต โรจนรัตน์ นายอำเภอคีรีรัฐนิคม หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอคีรีรัฐนิคม ปลัดอาวุโสฯ สาธารณสุขอำเภอคีรีรัฐนิคม และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม เป็นผู้รับมอบในการนี้.

ผู้โพส : admin

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายชนินทร์ เพชรศรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
นายชนินทร์ เพชรศรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
นางสาวจันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง
ปลัดเทศบาลตำบลท่าขนอน
นางสาวจันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง
ปลัดเทศบาลตำบลท่าขนอน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแ่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สามชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล
folder หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่