เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าขนอน หมู่ที่ 1 ถ.ขุนคีรี ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180 โทร. 0-7726-5250 โทรสาร. 0-7739-1259

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจการสภาทต.ท่าขนอน
folder รายงานการประชุม

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 55
image ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียน เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [15 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ตัดแต่งกิ่งไม้ล้มขวางถนน ซอยราชครู [20 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
ตัดแต่งกิ่งไม้พาดทับสายไฟฟ้า ซอยราชครู [15 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
ซ่อมไฟส่องสว่างซอยราชครู และตัดแต่งกิ่งไม้ซอยออมสิน [14 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง ม.7 [14 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
สอบสวนอุบัติเหตุทางถนนในเขตอำเภอคีรีรัฐนิคม [13 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
ปรับภูมิทัศน์ถนนซอยประชาอุทิศ [7 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
ตัดโค่นต้นไม้ที่หักพาดสายไฟ ซอยริมคลองพุมดวง [6 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
การออกบัตรประจำตัวคนพิการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [3 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
ระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านพักครู ร.ร.บ้านทำเนียบ(ประถม) ม.5 ต.บ้านทำเนียบ [21 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายชนินทร์ เพชรศรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
นายชนินทร์ เพชรศรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
นางสาวจันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง
ปลัดเทศบาลตำบลท่าขนอน
นางสาวจันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง
ปลัดเทศบาลตำบลท่าขนอน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแ่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สามชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล
folder หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่