ชื่อเรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรื่องการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตามโครงการกำกับติดตามและพัฒนามาตรฐานเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ชื่อไฟล์ : owFvqEYMon105132.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : 1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ระดับ ผู้บริหาร ผู้อำนวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/ พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ทำงาน ให้กับหน่วยงานภาครัฐมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของ รัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจ ของหน่วยงานภาครัฐ นับตั้งแต่ในปีพ.ศ. 2563 เป็นต้นมา


ชื่อไฟล์ : Lfm8tVTMon105159.docx