ชื่อเรื่อง : ยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 ของกระทรวงมหาดไทย
ชื่อไฟล์ : aCxEqiuMon104845.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : ด้วยอำเภอคีรีรัฐนิคม ส่งสำเนาหนังสือ ศอ.ปส.จ.สฎ.ที่ สฎ 0017.2/ ว 3916 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เรื่อง ยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการดำเนินกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก โดยเทศบาลตำบลท่าขนอน ได้แนบสารผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และไฟล์รูปภาพประชาสัมพันธ์ ดังกล่าว หรือสามารถแสกนคิวอาร์โค้ดตามเอกสารที่แนบ