ชื่อเรื่อง : การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
ชื่อไฟล์ : GkBPkp8Tue103300.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด :

เทศบาลตำบลท่าขนอน ขอเผยแพร่แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชนออนไลน์ ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘โดยให้หน่วยงานภาครัฐ มีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้รับบริการจึงกำหนดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐตามที่กำหนดไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับบริการ รวมถึงความต้องการตลอดจนข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการปรับปรุงงานบริการภาครัฐ

โดยมอบหมายให้สถาบันส่งเสริมกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อให้การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงให้บริการประชาชนของภาครัฐชื่อไฟล์ : 9YLrm1tTue103311.jpg