ชื่อเรื่อง : การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ชื่อไฟล์ : gYrl5MOTue25601.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด :

เทศบาลตำบลท่าขนอน ขอประชาสัมพันธ์ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เกี่ยวกับตำรับยาแผนไทยส่วนบุคคลหรือตำราการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล ซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้พิจารณาข้อมูลคำขอจดทะเบียนแล้ว เห็นว่าผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๑ และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ขอจดทะเบียนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๒ ตามที่ พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้มีการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เกี่ยวกับตำรับยาแผนไทยส่วนบุคคลหรือตำรา การแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ตามมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๔ เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบคำขอจดทะเบียนแล้ว

หากบุคคลใดเห็นว่าตนมีสิทธิจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ให้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนกลาง พร้อมทั้งแสดงหลักฐาน ณ กรมการแพทย์แผ่นไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศโฆษณา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยค่ะชื่อไฟล์ : zkiooBCTue25614.pdf