ชื่อเรื่อง : ผลการนับคะแนนเลือกกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ซึ่งเป็นผู้แทนของเทศบาลภาคใต้แทนตำแหน่งที่ว่าง
ชื่อไฟล์ : QSmBKATFri32226.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด :

ด้วยเทศบาลตำบลท่าขนอน ขอประชาสัมพันธ์ประกาศผลการนับคะแนนเลือกกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ซึ่งเป็นผู้แทนของเทศบาลภาคใต้แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับแจ้งจากสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลว่า ได้จัดทำบัญชีรายชื่อตัวแทนของจังหวัดในภาคใต้แล้วส่งให้เทศบาลทุกแห่งในภาคใต้ จำนวน 353 แห่ง เลือกผู้แทนของเทศบาลจากบัญชีรายชื่อ จำนวน 2 คน เพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ภายในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ และกำหนดให้มีการนับคะแนนในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล

ซึ่งคณะกรรมการตรวจนับคะแนนได้ตรวจนับคะแนน ตามหลักเกณฑ์ การเลือกกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเรียบร้อยแล้ว จึงส่งประกาศผลการนับคะแนนให้เทศบาล ในจังหวัดทราบโดยทั่วกัน และสามารถสีบค้นได้ที่เว็บไชต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th ทั้งนี้ หากผู้มีส่วนได้เสียในการเลือกกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลประสงค์จะคัดค้าน ให้ดำเนินการคัดค้านภายในสิบวันนับแต่วันประกาศผลการนับคะแนน รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย