ชื่อเรื่อง : โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย จังหวัดสุราฎร์ธานี
ชื่อไฟล์ : owbNVBNWed102752.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : ด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดอบรมโครงการส่งเสริมการสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อนายจ้าง/สถานประกอบการ ผู้นำชุมชนและภาคีเครือข่าย และภาคประชาสังคม NGO องค์กรภาคีเครือข่ายและปะชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจ ความเข้าใจถึงสิทธิ หน้าที่ ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบข้อบังคับและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย จัดการอบรม นายจ้าง/สถานประกอบการในพื้นที่อำเภอล่ะ ๕๐ คนในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔