เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าขนอน หมู่ที่ 1 ถ.ขุนคีรี ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180 โทร. 0-7726-5250 โทรสาร. 0-7739-1259

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจการสภาทต.ท่าขนอน
folder รายงานการประชุม

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 67
verified_user แหล่งท่องเที่ยว
คลองพุมดวง
บริเวณเทศบาลท่าขนอน
วัดปราการ
 
info_outline วิสัยทัศน์-พันธกิจ
วิสัยทัศน์หน่วยงาน วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลท่าขนอน “ท่าขนอน เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ฟื้นศาสนสถาน ประสานใจชุมชน คนรักษ์ธรรมชาติ ใสสะอาดคลองพุมดวง” พันธกิจ 1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมพื้นที่ 2. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย พร้อมพัฒนาระบบบริการให้สะดวกรวดเร็ว 3. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา อบรม ของบุคลากร 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามหลักประชาธิปไตย 5. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น 6. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา มี 6 ยุทธศาสตร์ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลท่าขนอน

“ท่าขนอน เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ฟื้นศาสนสถาน ประสานใจชุมชน คนรักษ์ธรรมชาติ ใสสะอาดคลองพุมดวง”

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมพื้นที่

2. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย พร้อมพัฒนาระบบบริการให้สะดวกรวดเร็ว

3. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา อบรม ของบุคลากร

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามหลักประชาธิปไตย

5. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา มี 6 ยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 

 

วิสัยทัศน์-พันธกิจ
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลท่าขนอน “ท่าขนอน เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ฟื้นศาสนสถาน ประสานใจชุมชน คนรักษ์ธรรมชาติ ใสสะอาดคลองพุมดวง” พันธกิจ 1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมพื้นที่ 2. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย พร้อมพัฒนาระบบบริการให้สะดวกรวดเร็ว 3. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา อบรม ของบุคลากร 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามหลักประชาธิปไตย 5. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น 6. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา มี 6 ยุทธศาสตร์ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลท่าขนอน

“ท่าขนอน เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ฟื้นศาสนสถาน ประสานใจชุมชน คนรักษ์ธรรมชาติ ใสสะอาดคลองพุมดวง”

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมพื้นที่

2. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย พร้อมพัฒนาระบบบริการให้สะดวกรวดเร็ว

3. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา อบรม ของบุคลากร

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามหลักประชาธิปไตย

5. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา มี 6 ยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 

 

info_outline ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกตาม ประเภทของสถานศึกษา รอปรับปรุง
ข้อมูลเฉพาะด้าน ข้อมูลเฉพาะด้าน ด้านการศึกษา เทศบาลมีสถานศึกษา 4 แห่ง คือ - โรงเรียนบ้านท่าขนอน สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าขนอน สังกัดเทศบาลตำบลท่าขนอน - ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยคีรีรัฐนิคม - โรงเรียนอนุบาลตรีพัฒน์ ซึ่งเป็นโรงเรียนของเอกชน
บุคลากรเทศบาล รอปรับปรุง
ด้านการปกครอง ด้านการปกครอง เทศบาลตำบลท่าขนอน แบ่งการปกครองออกเป็น 5 ชุมชน คือ 1. ชุมชนบ้านท่า 2. ชุมชนตลาดเก่า 3. ชุมชนหน้าอำเภอ 4. ชุมชนตลาดใหม่ 5. ชุมชนรถไฟ เขตการเลือกตั้ง แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 2 เขต คือ เขต 1 คือ ชุมชนตลาดใหม่ ชุมชนหน้าอำเภอ ชุมชนรถไฟชุมชนตลาดเก่า (บางส่วน) เขต 2 คือ ชุมชนบ้านท่า ชุมชนตลาดเก่า (บางส่วน) ด้านการเมือง บุคลากรฝ่ายการเมือง จำนวน 5 คน 1. นายชนินทร์ เพชรศรี ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน 2. นางจิตนา เอี่ยมน้อย ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน 3. นายทนงศักดิ์ นันทคีรี ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน 4. นายสวัสดิ์ สมาน ตำแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน 5. นายอดิศักดิ์ หมกแดง ตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน บุคลากรฝ่ายสภาเทศบาล จำนวน 12 คน ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล 1. นายสัญญา สังข์คร ตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน 2. นางปรียา เสวกมาศ ตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน 3. ส.อ.ครินทร์ แย้มมณี ตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน 4. นายเกียรติศักดิ์ คำแผ้ว ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน 5. นายชัชรินทร์ วิโรจน์ ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน 6 .นายธีรศักดิ์ คชโสภน ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน 7. นายวรรณศิลป์ วงค์พิพันธ์ ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน 8 .นายสมศักดิ์ ปิ่นทอง ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน 9. นายสันติศักดิ์ สุขเกิด ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน 10. นายสุภาพ มานะชำนิ ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน 11. นายอนุชิต เกลี้ยงช่วย ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน 12. นายเทิดศักดิ์ คุ้มกัน ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน
ข้อมูลประชากร รอปรับปรุง
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกตาม ประเภทของสถานศึกษา

รอปรับปรุง
ข้อมูลเฉพาะด้าน

ข้อมูลเฉพาะด้าน ด้านการศึกษา เทศบาลมีสถานศึกษา 4 แห่ง คือ - โรงเรียนบ้านท่าขนอน สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าขนอน สังกัดเทศบาลตำบลท่าขนอน - ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยคีรีรัฐนิคม - โรงเรียนอนุบาลตรีพัฒน์ ซึ่งเป็นโรงเรียนของเอกชน
บุคลากรเทศบาล

รอปรับปรุง
ด้านการปกครอง

ด้านการปกครอง เทศบาลตำบลท่าขนอน แบ่งการปกครองออกเป็น 5 ชุมชน คือ 1. ชุมชนบ้านท่า 2. ชุมชนตลาดเก่า 3. ชุมชนหน้าอำเภอ 4. ชุมชนตลาดใหม่ 5. ชุมชนรถไฟ เขตการเลือกตั้ง แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 2 เขต คือ เขต 1 คือ ชุมชนตลาดใหม่ ชุมชนหน้าอำเภอ ชุมชนรถไฟชุมชนตลาดเก่า (บางส่วน) เขต 2 คือ ชุมชนบ้านท่า ชุมชนตลาดเก่า (บางส่วน) ด้านการเมือง บุคลากรฝ่ายการเมือง จำนวน 5 คน 1. นายชนินทร์ เพชรศรี ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน 2. นางจิตนา เอี่ยมน้อย ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน 3. นายทนงศักดิ์ นันทคีรี ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน 4. นายสวัสดิ์ สมาน ตำแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน 5. นายอดิศักดิ์ หมกแดง ตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน บุคลากรฝ่ายสภาเทศบาล จำนวน 12 คน ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล 1. นายสัญญา สังข์คร ตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน 2. นางปรียา เสวกมาศ ตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน 3. ส.อ.ครินทร์ แย้มมณี ตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน 4. นายเกียรติศักดิ์ คำแผ้ว ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน 5. นายชัชรินทร์ วิโรจน์ ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน 6 .นายธีรศักดิ์ คชโสภน ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน 7. นายวรรณศิลป์ วงค์พิพันธ์ ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน 8 .นายสมศักดิ์ ปิ่นทอง ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน 9. นายสันติศักดิ์ สุขเกิด ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน 10. นายสุภาพ มานะชำนิ ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน 11. นายอนุชิต เกลี้ยงช่วย ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน 12. นายเทิดศักดิ์ คุ้มกัน ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน
ข้อมูลประชากร

รอปรับปรุง
บุคลากรภายใน
info_outline ผู้บริหารองค์กร
นายชนินทร์ เพชรศรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
นายชนินทร์ เพชรศรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
นางสาวจันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง
ปลัดเทศบาลตำบลท่าขนอน
นางสาวจันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง
ปลัดเทศบาลตำบลท่าขนอน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแ่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สามชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล
folder หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่