เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าขนอน หมู่ที่ 1 ถ.ขุนคีรี ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180 โทร. 0-7726-5250 โทรสาร. 0-7739-1259การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจการสภาทต.ท่าขนอน
folder รายงานการประชุม

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 22
เดือนนี้ 6,783
เดือนที่แล้ว 13,387
ทั้งหมด 76,534

folder แบบฟอร์มต่างๆ
insert_drive_file หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154 |
insert_drive_file หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145 |
insert_drive_file หนังสือยินยอมผู้ควบคุมงาน น.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141 |
insert_drive_file ใบแจ้งขุดดินถมดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156 |
insert_drive_file ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138 |
insert_drive_file แบบคำขออนุญาต poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151 |
insert_drive_file แบบคำขอใช้น้ำประปา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152 |
insert_drive_file คำร้องสาธารณูปโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144 |
insert_drive_file คำร้องทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149 |
insert_drive_file คำขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ ธพ.น.5) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145 |
insert_drive_file คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร แบบ ข.8 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116 |
insert_drive_file คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร แบบ ข.3 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
insert_drive_file คำขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ แบบ ข.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113 |
insert_drive_file คำขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร แบบ ข.2 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126 |
insert_drive_file คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ ธพ.น poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120 |
insert_drive_file คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร แบบ ข.6 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123 |
insert_drive_file คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119 |
insert_drive_file คำขอต่อใบอนุญาต ธพ.น.3 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายชนินทร์ เพชรศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
(นายชนินทร์ เพชรศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
(น.ส.จันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าขนอน
(น.ส.จันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าขนอน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแ่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สามชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล
folder หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่