เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
check_circle กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
insert_drive_file ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดอาคารประเภท ค. เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
insert_drive_file พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 419
insert_drive_file พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
find_in_page พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1