เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าขนอน หมู่ที่ 1 ถ.ขุนคีรี ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180 โทร. 0-7726-5250 โทรสาร. 0-7739-1259

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจการสภาทต.ท่าขนอน
folder รายงานการประชุม

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 54
folder คู่มือประชาชน
insert_drive_file การออกหนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อตัวของคนต่างด้าวเพื่อประกอบการขอแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202 |
insert_drive_file การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198 |
insert_drive_file การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190 |
insert_drive_file การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191 |
insert_drive_file การรับแจ้งการย้ายออก poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186 |
insert_drive_file การรับแจ้งการย้ายปลายทาง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201 |
insert_drive_file การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182 |
insert_drive_file การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185 |
insert_drive_file การรับแจ้งการย้ายเข้า poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193 |
insert_drive_file การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179 |
insert_drive_file การรับแจ้งการเปลี่่ยนแปลงการจัดการศพ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160 |
insert_drive_file การรับแจ้งการตายเกินกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165 |
insert_drive_file การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165 |
insert_drive_file การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 |
insert_drive_file การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170 |
insert_drive_file การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170 |
insert_drive_file การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174 |
insert_drive_file การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168 |
insert_drive_file การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186 |
insert_drive_file การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177 |
1 - 20 (ทั้งหมด 91 รายการ) 1 2 3 4 5
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายชนินทร์ เพชรศรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
นายชนินทร์ เพชรศรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
นางสาวจันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง
ปลัดเทศบาลตำบลท่าขนอน
นางสาวจันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง
ปลัดเทศบาลตำบลท่าขนอน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแ่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สามชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล
folder หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่