เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าขนอน หมู่ที่ 1 ถ.ขุนคีรี ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180 โทร. 0-7726-5250 โทรสาร. 0-7739-1259

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจการสภาทต.ท่าขนอน
folder รายงานการประชุม

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 129
check_circle ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา.
ในปี พ.ศ. 2499 ได้จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลท่าขนอน โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2499 ในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ หน้าที่ 91 เล่มที่ 73 ตอนที่ 75 ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2499 โดยมีพื้นที่สุขาภิบาลทั้งหมด 3.55 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,219 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเขตการปกครอง 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลท่าขนอน ทั้งหมด และหมู่ที่ 7 ตำบลท่าขนอน บางส่วน ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้เปลี่ยนแปลงฐานะ จากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลท่าขนอน ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542
ประวัติความเป็นมาของจังหวัด
ในปี พ.ศ. 2499 จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลท่าขนอน โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2499 ในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ หน้าที่ 91 เล่มที่ 73 ตอนที่ 75 ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2499 โดยมีพื้นที่สุขาภิบาลทั้งหมด 3.55 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,219 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเขตการปกครอง 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลท่าขนอน ทั้งหมด และหมู่ที่ 7 ตำบลท่าขนอน บางส่วน ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลท่าขนอน ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายชนินทร์ เพชรศรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
นายชนินทร์ เพชรศรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
นางสาวจันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง
ปลัดเทศบาลตำบลท่าขนอน
นางสาวจันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง
ปลัดเทศบาลตำบลท่าขนอน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแ่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สามชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล
folder หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่